Informace pro rodiče táborníků


Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste přihlásili Vaše dítě na letní tábor pořádaný naší organizací. Ujišťujeme Vás, že naši vedoucí udělají pro spokojenost Vašich dětí maximum.

Předem Vás chceme upozornit, že komunikace z naší strany probíhá výhradně elektronicky, proto neočekávejte žádné podklady poštou. I Vás chceme požádat, abyste při komunikaci preferovali právě mail, popřípadě telefon. Kontaktní mail pro tábory je taborkosatka@paratum.cz, telefon 606 620 044.

Jsme bez signálu:

V prostorech konání tábora a jeho okolí není signál, zvažte proto, jestli s sebou dávat dětem na tábor mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cennosti. V případě, že jim výše popsané věci s sebou dáte, upozorněte je na možnost uschovat si tyto cennosti u svého vedoucího. Toto doporučení zde uvádíme proto, že nejsme schopni ručit za případnou ztrátu těchto věcí v průběhu programu, což pak může dítěti pokazit dojem z celého tábora, a to bychom neradi.

Při nástupu na tábor:

Součástí informací - dokumentu ke stažení - u elektronické přihlášky je také "přihláška na tábor kosatka", "PROHLÁŠENÍ rodičů a Potvrzení lékaře" a "doporučený seznam věcí na tábory".

Vyplněnou přihlášku (nezašlete-li ji předem), prohlášení rodičů a lékařské potvrzení předejte společně s průkazem pojištěnce (raději jeho kopií, ta je dostačující) organizátorům tábora v den nástupu dítěte na tábor (případně hlavnímu vedoucímu tábora).

Pozor! Datum podpisu rodiče na prohlášení MUSÍ být shodné s datem zahájení tábora - nástupu na tábor.

Lékařské potvrzení nesmí být starší než 2 roky.

Seznam ("doporučený seznam věcí na tábory") je určen jako pomůcka pro rodiče, kteří posílají své dítě na tábor poprvé. Samozřejmě doporučujeme upravit seznam a počty podle, předpovědi počasí a podle konkrétní potřeby dětí. Vzhledem k údolí, ve kterém se tábor koná DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME i teplé prádlo.

Dále doporučujeme - dopisní papíry či pohledy, (menším dětem předepište adresy), součástí tábora je i výroba pohledu z tábora (pro každé dítě 1-2 kusy, včetně poštovného).

Nedoporučujeme dětem dávat kapesné (jsme mimo civilizaci a nemají je kde utratit) a v případě výletu jsou případné drobné (pamlsky, zmrzlina atd.) nákupy hrazeny z táborových peněz. Toto doporučení zde uvádíme proto, že nejsme schopni ručit za případnou ztrátu, což pak může dítěti pokazit dojem z celého tábora, a to bychom velice neradi.

Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s Hlavním vedoucím tábora na mailu: taborkosatka@paratum.cz, nebo telefonicky (formou SMS) na čísle 606 620 044.

Pojištění dítěte v době konání tábora:

Organizátor tábora PARATUM z.s. má řádně uzavřené pojištění na pojištění odpovědnosti z činnosti, které se vztahuje na povinnost organizátora k náhradě újmy (na zdraví či majetku), která vznikla poškozenému v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti a organizátor zároveň porušil právní povinnost. Pokud organizátor právní povinnost neporušil, za vzniklé škody na majetku a zdraví neodpovídá. Tento výklad se řídí ustanovením Občanského zákoníku č . 8 9/2012 S b., a kterým se uzavřená pojistná smlouva organizátora řídí. Pokud tak v průběhu programu dojde ke škodě na zdraví či majetku dětí a organizátor neporušil zákonné právní povinnosti, není organizátor za škodu na zdraví či majetku klientů odpovědný. A tuto škodu může poškozený požadovat po tom, kdo mu škodu způsobil, či uplatnit jako pojistnou událost u pojišťovny, u které má uzavřené úrazové pojištění.

Doporučujeme tak rodičům dětí, v případě že úrazové pojištění běžně dítě nemá, aby dětem na daný tábor uzavřeli úrazové pojištění včetně připojištění rizikových sportů.

Příklady:

 • Dítě během programu v lese či na jiném místě (chatka, cesta, louka a další) běží, zakopne a podvrtne si kotník - organizátor není odpovědný.
 • Dítě v rámci programu zraní jiné dítě - organizátor není odpovědný.
 • Při hře na jedné z překážek vyčnívá hřebík, dítě se při průlezu překážkou zraní - organizátor za škodu odpovídá.
 • Děti prolézají překážkami, před tím byly vedoucím (instruktorem) poučeny o bezpečnosti, dítě špatně doskočí a poraní si nohu či jej omylem kopne jiné dítě - organizátor není odpovědný.

Platební podmínky:

Úhradu tábora je třeba provést nejpozději do data, které je uvedeno na přihlášce. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete tábor do stanoveného termínu uhradit, je možno se samozřejmě domluvit na odkladu platby, ale je potřeba požádat o posun platby Hlavního vedoucího tábora.

Platbu proveďte bankovním převodem nebo vkladem na účet (nezapomeňte uvést jméno dítěte, nebo variabilní symbol). Pokud budete potřebovat vystavit fakturu, zašlete nám úplné fakturační údaje a my fakturu vystavíme (na mail taborkosatka@paratum.cz).

Na Vaši žádost, Vám po skončení tábora vystavíme a na email zašleme potvrzení o tom, že Vaše dítě tábor u nás absolvovalo.

Další informace a dotazy Vám rád zodpoví Hlavní vedoucí tábora telefonicky, nebo mailem.

Storno podmínky:

Upozorňujeme Vás, že v případě zrušení již zaplacené závazné přihlášky po 15.6. daného roku bude stornovací poplatek činit 50% z ceny letního tábora.

Dojde-li ke zrušení již zaplacené závazné přihlášky v době před 15.6. včetně, odečte organizátor tábora z částky pouze manipulační poplatek ve výši 700 Kč.

Organizátor je oprávněn tábor zrušit v případě, že se neobsadí minimální stanovená kapacita, nebo z jiných příčin, které nebyl schopen ovlivnit. V takovém případě Vám bude vrácena plná cena tábora.


Poučení o GDPR

Správcem je Paratum z.s.

IČ: 082 42 372

V případě zaplacení závazné přihlášky na tábor pořádaný uvedeným Správcem, objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

A. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení dítěte (účastníka tábora),
 • úplné bydliště,
 • jméno a příjmení rodičů (zákonných zástupců), nebo jiných kontaktních osob,
 • emailová adresa rodičů (zákonných zástupců), nebo jiných kontaktních osob,
 • telefonický kontakt rodičů, (zákonných zástupců), nebo jiných kontaktních osob,
 • datum narození (rodné číslo) přihlašovaného dítěte (účastníka tábora),
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (účastníka tábora),
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, přepravce apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných Správcem.

B. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, přepravce apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných Správcem.

Objednavatel souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě (účastníka tábora). Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů, školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Správce údajů, a to na www stránkách, sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotech a dalších nosičích.

C. Doba zpracování osobních údajů je:

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

 • Jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání.
 • Fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu.
 • Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

D. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, přepravci apod.)
 • Objednavatel odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů, či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 • Objednavatel souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu taborkosatka@paratum.cz.

*Poučení Objednavatele o zpracování a ochraně osobních údajů

Správce tímto v souladu s u stanovením č l. 1 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) č . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

 • osobní údaje Objednavatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Objednavatele je zájem Objednavatele o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Objednavatele či samotného Objednavatele na táboře organizovaným Správcem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Objednavatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • objednavatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením, výjimkou tohoto práva jsou již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, tedy již zveřejněné videozáznamy či fotografie- tyto již nelze smazat (není technicky možné zajistit, již jednou zveřejněné foto (video), odstranění z veřejného prostoru).

Rodič, zákonný zástupce dítěte, účastník tábora bere zaplacením tyto informace plně na vědomí.


Za kolektiv vedoucích a organizátorů Vám za projevenou důvěru DĚKUJI. 
Ing. Michal KALIŠ, předseda PARATUM z.s.
taborkosatka@paratum.cz, +420 606 620 044